Generelle ordensreglar

Det skal vere nattero mellom kl 23.00 og kl 07.00.

Gjester som opptrer rusa, truande eller forstyrrer ro og orden kan visast bort.

Ta omsyn til andre og unngå arbeid på helligdagar, høgt lydnivå på musikk, osv.

Bilkøyring gjeld til og frå vognplassen.

Bilar har vikeplikt for gåande.

Begrensa køyring mellom kl 23.00 og 07.00.

Parkering gjeld ein bil pr einhet.

Kjæledyr skal ikkje vere til plage for andre. Hundar skal haldast i band, og skal luftast utenfor campingområdet. Husk hundepose.

Tafjord camping har ikkje ansvar for gjestane sine eigedelar.

Leik skal gå føre seg på fellesområde og ikkje vere til sjenanse for andre gjestar. Mellom kl 23.00 og 07.00 skal det ikkje gå føre seg ball-leik.

Gjestar kan fritt bruke disponible Tafjord Camping sine grillar.

Eingangsgrill kan nyttast på steinheller.

Bål er ikkje tillat på campingplassen.

Tømming og skylling av kjemikalietoalett skal utførast på tilviste plassar.

Sjå eigne reglar for brannsikring.

Tafjord camping praktiserer kildesortering.